Privacyverklaring

SkiClub Zoetermeer e.o. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy statement  heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop SkiClub Zoetermeer e.o. persoonsgegevens verwerkt van leden, relaties en bezoekers van onze website en social media kanalen.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SkiClub Zoetermeer e.o. zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze verenigingsdoelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te laten verwijderen.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is SkiClub Zoetermeer e.o., gevestigd te Zoetermeer (KvK nr 40413704)

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor SkiClub Zoetermeer e.o. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan leden en relaties verzamelt en verwerkt SkiClub Zoetermeer e.o. hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en e‑mailadres. Dat doen we niet uitsluitend, maar vooral om:


  • u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden en verenigingsactiviteiten

  • interne analyses voor procesverbetering, optimalisatie van de website en social media. Op onze website maakt gebruik van meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens die hiermee worden verkregen worden gehanteerd om het gebruik van de website in kaart te brengen en te analyseren, zodat we de website kunnen verbeteren.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Uitzondering hierop vormen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten. Deze kunnen wij op onze website publiceren, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent via privacy@skizoetermeer.nl.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van lidmaatschap, opleiding of andere verenigingsactiviteit. Hierbij moet u denken aan registratie bij de Nederlandse Ski Vereniging. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt SkiClub Zoetermeer e.o. gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
SkiClub Zoetermeer e.o. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien SkiClub Zoetermeer e.o. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop SkiClub Zoetermeer e.o. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of via een e-mailbericht.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging of verwijdering van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: SkiClub Zoetermeer e.o., t.a.v. de Privacy Officer of e-mail privacy@skizoetermeer.nl. Met een formeel verzoek tot verwijdering van gegevens eindigt ook het lidmaatschap (indien aan de lopende betalingsverplichting is voldaan).